TOP 5 DATA BÌNH TÂN 3-2023

1

Trường TH Tân Tạo Bình Tân TP. HCM

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 61851

Download link: dữ liệu phhs TH Tân Tạo Bình Tân HCM

2

Trường TH Tân Tạo A Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 226624

Download link: TH Tân Tạo A Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh.xlsx

3

Trường Trường Tiểu học Ngô Quyền Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 366667

Download link: Trường Tiểu học Ngô Quyền Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh.xlsx

4

Trường TH Chu Văn An Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 34748

Download link: TH Chu Văn An Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh.xlsx

5

1500 Mobi, Phụ huynh học sinh Q.6, Q.8, Q.Bình Tân. Hồ chí Minh, cập nhật tháng 9

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 111694

Download link: 1500 Mobi. PHHS. Q6.Q8.QBinh tan.xlsx

Previous Post Next Post