TOP 5 DATA QUẬN 3 3-2023

1

Trường TH Trần Quang Diệu Quận 3 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 66150

Download link: TH Trần Quang Diệu Quận 3 TP Hồ Chí Minh.xlsx

2

Trường TH Thực hành Đại học Sài Gòn Quận 3 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 26819

Download link: TH Thực hành Đại học Sài Gòn Quận 3 TP Hồ Chí Minh.xlsx

3

Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền Quận 3 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 74961

Download link: TH Nguyễn Thanh Tuyền Quận 3 TP Hồ Chí Minh.xlsx

4

Trường Tiểu học Phan Văn Hân Quận 3 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 67865

Download link: Tiểu học Phan Văn Hân Quận 3 TP Hồ Chí Minh.xlsx

5

Trường TH Mê Linh Quận 3 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 58752

Download link: TH Mê Linh Quận 3 TP Hồ Chí Minh.xlsx

Previous Post Next Post