TOP 5 DATA NGƯỜI LÀM VIỆC 4-2023

1

Danh sách dân cư sinh sống và làm việc tại Thuận An tỉnh Bình Dương. Có thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc

Information type: bất động sản

Local: Tây Ninh

Data file number: 65031

Download link: THUAN AN dân.xlsx

2

150 số khách hàng đang làm công ty tại Hải Phòng, khách hàng làm việc tại các công ty.

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hải Phòng

Data file number: 63661

Download link: Vay Tien Nhanh_Hai Phong 2.xlsx

3

Danh sách 1448 công nhân làm việc tại thành phố Hà Nội

Information type: công nhân viên chức

Local: Hà Nội

Data file number: 635904

Download link: 1448 công nhân tại thành phố Hà Nội.xls

4

Data về những đại diện pháp luật người có quyết định trong công ty khi làm việc với ngân hàng,.

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 91904

Download link: Danh sách điện dược xây dựng.xlsx

5

Nhân viên làm việc trong lĩnh vực marketing tại các doanh nghiệp khu vực Hà Nội. Data được thu thập tháng 6

Information type: công nhân viên chức

Local: Hà Nội

Data file number: 16550

Download link: Data nhân viên mkt.xlsx

Previous Post Next Post