TOP 5 DATA QUẢNG NAM 8-2023

Danh bạ phòng giáo dục của các Huyện và Tỉnh của Sở giáo dục Tỉnh Quảng Nam

Information type: giáo dục

Local: Quảng Nam

Data file number: 631168

Download link: Danh bạ Phòng GDĐT_QUẢNGNAM.pdf

danh sách 1400 khách hàng đà nẵng cho anh chị em telesale khu vực đà nẵng quảng nam va giáp đà nẵng

Information type: công nhân viên chức

Local: Quảng Nam

Data file number: 770560

Download link: 266_DS 1.400 DA NANG_400.xls

data xe của HUyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam tập trung các lĩnh vực nhà hàng, khách sáng, công ty, vận tải, cơ sở y tế, bệnh viện

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Quảng Nam

Data file number: 38777

Download link: Data Trường Hải.xlsx

Danh sách người chịu thuế thu nhập tại Quảng Nam, được chia theo các quận, huyện và thành phố trong khu vực. Danh sách hữu ích cho việc telesales tất cả các mặt hàng.

Information type: công nhân viên chức

Local: Quảng Nam

Data file number: 814825

Download link: Quang Nam Thu Nhap Cao.xlsx

Data sơ khoa học công nghệ Tỉnh Quảng Nam data có đầy đủ các phòng ban của Sở

Information type: #data

Local: Quảng Nam

Data file number: 21019

Download link: Sở_KHĐT.xlsx

Previous Post Next Post