TOP 5 DATA QUẢN LÝ 5-2024

652 DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 652 /QĐ-SNV ngày 13 tháng 11 của Giám đốc Sở Nội vụ)

Information type: công nhân viên chức

Local: Bình Thuận

Data file number: 1217986

Download link: 652-danh sách kèm quyết định Sở Nội vụ.signed.pdf

706 vị quản lý kinh doanh mức thu nhập trung bình trên 800tr ..............................

Information type: doanh nghiệp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 922624

Download link: 706_DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls

danh sách 344 khách hàng doanh nghiệp, đầy đủ thông tin (tên công ty, email, số điện thoại..) khách hàng cấp quản lý trở lên thuộc khu vực miền Nam

Information type: data khác

Local: Việt Nam

Data file number: 61792

Download link: data-344 khach-hang-doanh-nghiep-khu-vuc-mien-nam.xlsx

Data 120 Khách hàng cấp quản lý nhà máy khu vực miền nam

Information type: data khác

Local: Việt Nam

Data file number: 33990

Download link: Doanh nghiep mien nam.xlsx

danh sách khách hàng tại học viện quản lý Pace các lĩnh vực khác nhau cho mọi anh em các các lĩnh vực khác nhau

Information type: giáo dục

Local: Việt Nam

Data file number: 760832

Download link: DSKH PACE.xls

Previous Post Next Post